Skip to main content

 

– først med nyheter om medisin

Søvn er viktig for migrenepasienters hjernefunksjon

Martin Syvertsen Mykland

Migrenepasienter har en større sårbarhet for redusert søvn enn andre og dermed økt behov for søvn etter anfall for å gjenopprette normal hjernefunksjon.

To nye, norske studier viser at redusert søvn påvirker ulike mekanismer i hjernen ut ifra om man vanligvis har migreneanfall relatert til søvn eller ikke relatert til søvn. Resultatene viser også, at migrenegruppen hadde en større sårbarhet for redusert søvn etter migreneanfall, og dermed økt behov for søvn under og etter anfall for å opprettholde normal hjernefunksjon. Forskerne oppdaget også nye mekanismer, som kan bidra til å forklare, hva som endres i hjernen før et migreneanfall starter.

– Vi har i flere hundre år kjent til at det er en sammenheng mellom søvn og migrene. Mange opplever, at enten for lite eller for mye søvn kan øke risikoen for å utvikle et migreneanfall. Noen opplever også søvnendringer i forkant av et anfall og et økt søvnbehov under anfall. Søvn kan hos noen også bidra til å avbryte selve anfallet. Til tross for at disse momentene er godt kjent, så har man enda ikke forstått, hvorfor denne sammenhengen forekommer eller klart å bruke denne informasjonen til å forstå mer om hvilke mekanismer som forårsaker migrene, sier førsteforfatter Martin Syvertsen Mykland, lege og forsker ved Institutt for nevromedisin og bevegelsesvitenskap ved NTNU.

Søvnreduksjon under anfall

Forskerne har funnet ut at visse hemmende mekanismer i hjernen som er styrt av GABA-B reseptorer endrer seg gradvis frem til et migreneanfall. Disse hemmende mekanismene endrer seg annerledes som respons på redusert søvn både mellom anfall og gradvis frem til et anfall startet.

– Graden av endringer etter søvn og mellom anfall, samsvarer også med i hvilken grad man opplever økt sensitivitet til lys, lyd og lukt under anfall, og dopamin-styrte symptomer før anfall slik som økt gjesping. Dette har gitt oss indikasjoner på, hvordan visse dype strukturer i hjernen er med på å starte utviklingen av et anfall og å endre, hvordan hemmende systemer i hjernebarken fungerer, sier Martin Syvertsen Mykland.

Disse systemene responderte også annerledes på redusert søvn ut ifra om man vanligvis har migreneanfall i forbindelse med søvn eller uten sammenheng med søvn. Dette kan indikere, at disse to fenotypene av migrene representerer ulike undergrupper med noe ulik patofysiologi. Videre ønsker forskerne å finne ut av, om dette gjør, at søvnrelaterte undergrupper bør behandles forskjellig.

 – Vi har også sett, at når man sover halvparten så mye under et migreneanfall, så får man redusert hjernefunksjon sammenlignet med tilsvarende søvnreduksjon utenfor anfall. Denne reduserte hjernefunksjonen ligner det som friske personer får av ett døgn total søvndeprivasjon. Dette indikerer, at migrenehjernen blir mer sårbar for mangel på søvn under anfall og kan bidra til å vise, hvilke mekanismer, som forklarer den opplevelsen av et økt søvnbehov mange personer med migrene selv beskriver under anfall, sier Martin Syvertsen Mykland.

Resultatene kan tyde på, at man har bedre grunnlag for å anbefale søvn under migreneanfall for dem, hvor dette er mulig. Forskerne tror også, at man videre bør utforske undergrupper av migrene med ulik distribusjon av anfall relatert til søvn og om disse bør håndteres på ulike måter.

– Samtidig vil vi benytte resultatene til videre undersøkelser med mål om å avdekke mer detaljerte mekanismer som kan brukes til diagnostikk og målrettet behandling av migrene, sier Martin Syvertsen Mykland.

Søvn nulstiller hjernen etter anfall

Marte-Helene Bjørk, overlege ved Haukeland Universitetssykehus og professor ved Universitetet i Bergen, er medforfatter av den ene studien. Hun forteller, at mange migrenepasienter opplever, at søvn er knyttet sammen med migrenen deres.

– Noen har oppdaget at for lite eller for mye søvn gjør at de får anfall. En del behandler anfallene sine gjennom å sove, det er særlig vanlig for barn med migrene. Det er vanlig å føle seg trøtt både før og etter et migreneanfall, og noen merker at de gjesper mer rett før anfall, sier hun.

Det har imidlertid vært ukjent på hvilke funksjoner og strukturer i hjernen, som forklarer sammenhengen mellom migrene og søvn. Denne studien har på en svært systematisk måte undersøkt hjernens funksjon før og etter migreneanfall hos pasienter med og uten søvnrelatert migrene samt etter normal og for lite søvn.

– Studien finner nevrofysiologiske funn som støtter, at det er en patofysiologisk sammenheng mellom migrene og søvn. Flere av artiklene fra dette prosjektet peker mot, at søvn er særlig viktig for å gjenopprette hjernens funksjon etter et migreneanfall, Marte-Helene Bjørk.

Forfatterne peker på dysfunksjon i reguleringen av hypothalamus som en mulig årsak.

– Studien har til en viss grad endret min praksis ovenfor migrenepasienter, da jeg er mer nøye med å gå igjennom sammenhengen mellom migrene og søvn med dem. Jeg minner dem om, at det er viktig med jevn døgnrytme for å forebygge anfall, og at en del med migrene trenger mer søvn enn andre, sier Marte-Helene Bjørk.

En del har det travelt i hverdagen, og ved migreneanfall tar det smertestillende og fortsetter med alt de må gjøre uten å hvile eller sove. Noen opplever, at de ikke får anfallet til å gå helt over, eller at anfallet kommer tilbake igjen. Denne studien finner holdepunkt for at det er viktig å sove for å få nullstille hjernen etter et anfall.