Skip to main content

 

– først med nyheter om medisin

Sen-debut MS assosiert med flere senere førstefødsler

Antallet nordmenn som utvikler MS etter fylte 50 år er mer enn firedoblet siden 1970, viser nye studier. Den samme trenden er vist i Danmark.

En omfattende norsk registerstudie øker antallet europeiske studier som har dokumentert en økning i forekomsten av sent debuterende multippel sklerose de siste årene. Studien, som er utført blant 3 364 personer på Vestlandet, som ble diagnostisert med residiverende MS i perioden 1920 til 2022, viser både en betydelig økende gjennomsnittsalder og høyere forekomst av sen sykdomsdebut.

Studien viser også en tendens til at to debutaldre er dominerende, henholdsvis en tidlig debut som oppstår rundt 30 år eller en sen debut i 40 til 45 års alderen. Ifølge studien er den generelt økende gjennomsnittsalderen drevet av det økende antallet sentdebuterende pasienter, da det ikke er sett noen nedgang i antall tidligdebuterende pasienter.

Forskerne ser flere mulige forklaringer på utviklingen. Vanlige forslag er endringer i faktorer som EBV-infeksjon, vitamin D-nivåer, røykevaner eller hormonelle endringer, men forskerne argumenterer også for at man parallelt med økende debutalder har sett en økende alder for førstegangsfødende i Norge.

– Dette er spesielt interessant, ettersom både våre og andre studier de siste årene har vist en uforholdsmessig stor andel kvinner med sent debuterende MS, og derfor kan kjønnsspesifikke faktorer være interessante, skriver de i en artikkel om studier publisert i Journal of Neurology.

 Større fokus på sen debut

I den hundreårsperioden som forskerne har studert, har det også skjedd store endringer i persepsjon, utredning og behandling av MS, noe forskerne også ser som en av forklaringene på funnene deres. Dette forklarer for eksempel trolig at tiden fra første MS-symptom til diagnose har blitt drastisk redusert i perioden. Nemlig fra et gjennomsnitt på 11,7 år (+- 10,6 år) i årene før 1970 til rundt ett år (+- 1,7 år) i perioden 2010-2022.

– På den ene siden har nye diagnostiske kriterier tillatt tidligere og mer nøyaktige diagnoser, og på den andre siden har det vært et større fokus på sen-debut MS, skriver de.

En studie fra Dansk Multippel Sklerose Center ved Rigshospitalet, som ble publisert i tidsskriftet Neurology i 2018, er blant dem som har vist samme trend. Forskerne analyserte data fra 1950 til 2009 og fant at forekomsten av MS hadde doblet seg blant kvinner, og spesielt på grunn av en økning i sent-debuterende MS. De danske forskerne fant da de samme årsaksforklaringene som de norske i den nye studien.