Skip to main content

 

– først med nyheter om medisin

FDA avviser hurtig vurdering av antistoff mot Alzheimers

FDA avviser søknaden om akselerert godkjennelse av det nye antistoffet - donanemab - mot Alzheimers sykdom - på grunn av for lite dokumentasjon av virkningen.

Selv om et fase II forsøk har innfridd forventningene til at donanemab kan redusere mengden av amyloid beta-plaks og forsinke kognitive svekkelser, så er resultatene ikke basert på tilstrekkelig mange pasienter til at FDA vil foreta en akselerert vurdering av legemiddelet. Derfor må Eli Lilly avvente resultatene fra det aktuelle fase 3 forsøket, før donanemab kan oppnå markedsføringstillatelse fra FDA. Dette skriver firmaet i en pressemelding.

Fase II forsøket TRAILBLAZER-ALZ inkluderte 257 pasienter med Alzheimers sykdom, hvorav 131 fikk donanemab hver fjerde uke i opp til 76 uker. Forsøket var designet slik at pasienter i donanemab-gruppen kunne skifte til placebo hvis mengden av amyloid beta-plaks falt til under et visst nivå – noe som var tilfelle for litt over halvparten av pasientene - og derfor har færre enn 100 pasienter gjennomført minst ett års behandling med donanemab. Dette er, ifølge FDA, ikke et stort nok datagrunnlag - og derfor har legemiddelmyndigheten avvist Eli Lillys søknad om akselerert godkjennelse.

Donanemab er et antistoff som retter seg mot amyloid beta-plaks og resultatene fra fase II forsøket så lovende ut. Etter 76 måneders behandling opplevde pasientene i donanemab-gruppen et fall i iARDS (integrated Alzheimer’s Disease Rating Scale) med 6,86 poeng, mens fallet i placebogruppen var 10,06 - en forskjell på 3,2 poeng eller 32 prosent. Forskjellen i iARDS - som er et uttrykk for kognitiv svekkelse - mellom de to pasientgrupper begynte å bli signifikant etter 36 ukers behandling. Andre tester for kognitive evner og dagligdagsaktiviteter tydet også på en positiv effekt av donanemab, men her var resultatene ikke konsistente.

Derimot hadde antistoffet en klar effekt på mengden av amyloid beta-plaks. Andelen av pasienter i donanemab-gruppen, som kunne klassifiseres som fri for plaks, steg fra 40 prosent til 68 prosent i perioden fra uke 24 til uke 76, mens det i placebogruppen ikke var noen signifikant forskjell.  Hos 54,7 prosent av pasientene som fikk donanemab, falt mengden av plaks så sterkt at de kunne overgå til placebo.