– først med nyheter om medisin

Kvinner med multipell sklerose opplever oftere misbruk

Karine Eid

Kvinner med multipell sklerose har økt risiko for å bli utsatt for misbruk, viser norsk forskning.

Forskningsartikkelen ble nylig publisert i Journal of Neurology.

– Vi fant økt forekomst av både systematisk emosjonell vold, voldtekt og såkalt reviktimisering sammenlignet med kvinner uten MS, forteller forsker og doktorgradsstipendiat Karine Eid ved Universitetet i Bergen. Hun er førsteforfatter på artikkelen. Reviktimisering vil si at volds- og misbruksutsatte barn blir offer for lignende overgrep senere i livet.

I en tidligere studie har Karine Eid funnet en sammenheng mellom tidlige traumatiske opplevelser og MS. Kvinner som har vært offer for fysisk, emosjonell eller seksuell vold i barndommen, har økt risiko for å få den nevrologiske sykdommen som voksne.

Betyr resultatene fra den nye undersøkelsen at også misbruk i voksen alder kan være en trigger for å utvikle MS?

– Dette er ting vi diskuterer. Når det gjelder misbruk i barndommen, kan vi slå fast at det er en sammenheng. I (den første, red.) studien hadde vi muligheten til å se på traumatiske opplevelser i barndommen hos mennesker som utviklet MS senere i livet. De hadde ikke sykdommen da de svarte på spørsmålene om psykisk, fysisk og seksuell vold, sier Eid.

Påvirker immunresponsen

Hun understreker at den siste studien er en tverrsnittstudie.

– Her har vi ikke data på tidsrelasjonen, og ut fra de dataene vi har, kan vi ikke si om misbruk i voksen alder kan være en utløser for MS.  MS er også en vanskelig sykdom med tanke på når den starter. Den prodromale fasen kan være lang. Prosessen starter lenge før de første symptomene opptrer. Men vi vet jo at stress påvirker immunsystemet, og man tror absolutt at traumatisk stress henger tett sammen med immunresponsen. Dette har betydning for flere autoimmune sykdommer der immunforsvaret er dysregulert, og er ikke unikt for MS, sier Eid.

Eid og hennes kolleger har benyttet data om gravide kvinner fra den norske mor, far og barn-undersøkelsen (MoBa)  og koblet den med nasjonale helseregistre. Undersøkelsen omfatter en gruppe på 106 kvinner med MS og ble foretatt under kvinnenes svangerskap. Referansegruppen besto av 77 278 kvinner uten MS.  

Mens 21 prosent av kvinnene med MS rapporterte om systematisk emosjonell vold i voksen alder, gjaldt dette bare 13% av kvinnene uten MS. 10% med MS rapporterte om seksuelt misbruk, mot 6 prosent blant dem uten sykdommen. Flere kvinner med MS rapporterte om voldtekt og overgrep i voksen alder etter å ha blitt misbrukt som barn.

Ond spiral

– Fra før er det kjent at voldsutsatte barn har økt risiko for nye voldshendelser senere i livet. Det vi ser i den nye studien, er at kvinner med MS og en historie med psykisk eller fysisk vold i barndommen har enda større risiko for reviktimisering enn kvinner uten MS med en tilsvarende historie. De blir offer for en ond spiral, sier Eid.

Vet vi noe om hvorfor det er slik?

– I denne undersøkelsen har vi ikke vært ute etter en forklaring. Men alle kroniske lidelser medfører en sårbarhet for vold og misbruk. Det viktigste resultatet her er at vi for første gang viser at det faktisk er økt forekomst av emosjonell vold, voldtekt og reviktimisering blant kvinner med MS. For fastleger, nevrologer, sykepleiere og andre behandlere er det av betydning å vite mer om hva disse kvinnene har med seg i bagasjen.

Hva kan behandlerne gjøre?

– Temaet kan være vanskelig å bringe på banen. Samtidig kan det å snakke om vonde opplevelser ha positiv virkning på den fysiske og psykiske helsen. Gjennom en bevisstgjøring om at dette gjelder flere, kan det også bli færre sperrer mot å ta opp traumene og snakke om dem.

Hva var det som i utgangspunktet fikk deg interessert i sammenhengen mellom MS og misbruk?

– Det begynte med en studie av svangerskapsdepresjon hos mødre med MS. Vi vet at vold og misbruk gir økt risiko for svangerskapsdepresjon. Dermed ønsket vi å gå mer i dybden på temaet, forteller Karine Eid.